MH סיור מפעלים

מפעל תפירה

סיסה וינדר

סיסה וינדר

מהירות גבוהה מתפתל מחשב

מהירות גבוהה מתפתל מחשב

טמפרטורה גבוהה בלחץ גבוה מכונת צביעה

טמפרטורה גבוהה בלחץ גבוה מכונת צביעה

פגודה פגודה רגילה

פגודה פגודה רגילה

רקמה חוטים במפעל

רפוי רוטט

רפוי רוטט

חוט רגיל מתפתל מכונה

חוט רגיל מתפתל מכונה

החזרה לאחור

החזרה לאחור

פקעת

פקעת

סוג כפול Twister

סוג כפול Twister

חוט הפוך

חוט הפוך

צביעה מכונות ומכשירים

צביעה מכונות ומכשירים